ΌΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «BAKERS Digital Communication» (στο εξής «η BAKERS») που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μιχαλακοπούλου 91 διοργανώνει με εντολή και για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΑΠ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, Αγησιλάου 46, (εφεξής «ο Διοργανωτής») τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «Συνέχισε» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο www.synexise.gr (εφεξής καλούμενο ως «Δικτυακός Τόπος»). Παρακάτω καθορίζονται οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό, καθώς και ο τρόπος ανάδειξης των νικητών. Ο Διοργανωτής προσπαθεί να καθιστά τη χρήση των συστημάτων του ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Παράλληλα οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν ηλικία άνω των 16 ετών.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων
Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στον Διοργανωτή και την BAKERS, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι και B’ βαθμού.
Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει αυτομάτως οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθ' οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ' όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού
Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 17/5/2018 (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού») (και ώρα Ελλάδας 13:00), έως και την 1/7/2018 και ώρα Ελλάδας 23:59) (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού Βάλε Κωδικό») για το μέρος του διαγωνισμού “ΒΑΛΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ και μπες στην κλήρωση” και από την 17/5/2018 (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού») (και ώρα Ελλάδας 13:00), έως και την 2/1/2019 και ώρα Ελλάδας 23:59) (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού Μοιράσου») για το μέρος του διαγωνισμού “ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ που άφησες μισό”. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη Λήξη των ως άνω Διαγωνισμών, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.

5α. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό “ΒΑΛΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ και μπες στην κλήρωση”
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει:
α) να έχουν προβεί σε αγορά μίας συσκευασίας του προϊόντος EVIOL Brain Function και να έχουν κρατήσει την απόδειξη αγοράς της, καθώς και την ίδια την συσκευασία
β) να συμπληρώσουν στη σχετική φόρμα τον τετραψήφιο κωδικό παρτίδας (LOT) που θα βρουν στη βάση (κάτω μέρος) της αγορασμένης συσκευασίας.
γ) να συμπληρώσουν τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν (Ονοματεπώνυμο, Email) στην ίδια φόρμα. Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους μόνο μια φορά και να συμμετάσχουν στην κλήρωση μόνο μία φορά. Με την συμπλήρωση των στοιχείων τους, δηλώνουν ότι δεν έχουν λάβει ξανά μέρος με διαφορετικό Email.
δ) να πατήσουν το κουμπί «ΥΠΟΒΟΛΗ» για να μπορέσουν να συμμετέχουν στην κλήρωση
ε) να συναινέσουν στην συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων τους
Προαιρετικά οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να λαμβάνουν ενημερώσεις από τον Διοργανωτή, στο email που δήλωσαν στο φόρμα του διαγωνισμού, κάνοντας click ή tap στο κουτάκι “Θέλω να λαμβάνω τα νέα των συμπληρωμάτων διατροφής EVIOL στο email που έχω δηλώσει”.


Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία με τα στοιχεία των χρηστών, τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με την υποβολή οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.

5β. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό “ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ που άφησες μισό”
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει:
α) να έχουν προβεί σε αγορά μίας συσκευασίας του προϊόντος EVIOL Brain Function και να έχουν κρατήσει την απόδειξη αγοράς της, καθώς και την ίδια την συσκευασία
β) να συμπληρώσουν στη σχετική φόρμα τον τετραψήφιο κωδικό παρτίδας (LOT) που θα βρουν στη βάση (κάτω μέρος) της αγορασμένης συσκευασίας.
γ) να συμπληρώσουν τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν (Ονοματεπώνυμο, Email) στην ίδια φόρμα. Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους μόνο μια φορά και να συμμετάσχουν στην κλήρωση μόνο μία φορά. Με την συμπλήρωση των στοιχείων τους, δηλώνουν ότι δεν έχουν λάβει ξανά μέρος με διαφορετικό Email.

δ) να πατήσουν το κουμπί «ΥΠΟΒΟΛΗ» για να μπορέσουν να συμμετέχουν στην κλήρωση
ε) να περιγράψουν με όσο γίνεται μεγαλύτερη σαφήνεια το δικό τους έργο εκπαιδευτικής εξέλιξης που έμεινε μισό.
στ) να συναινέσουν στην συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων που καταχώρησαν κατά τη συμμετοχή τους στους προαναφερθέντες διαγωνισμούς
Προαιρετικά οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να λαμβάνουν ενημερώσεις από τον Διοργανωτή, στο email που δήλωσαν στο φόρμα του διαγωνισμού, κάνοντας click ή tap στο κουτάκι “Θέλω να λαμβάνω τα νέα των συμπληρωμάτων διατροφής EVIOL στο email που έχω δηλώσει”.
Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία με τα στοιχεία των χρηστών, τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με την υποβολή οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.

6. Δώρα
Οι νικητές του διαγωνισμού “ΒΑΛΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ και μπες στην κλήρωση” θα κερδίσουν τα εξής δώρα:

Ο πρώτος νικητής 1 Apple MacBook MNYM2GR/A 12" (M3/8GB/256GB/HD) Space Gray.
Ο δεύτερος νικητής 1 Apple iPhone 8 64GB
Ο τρίτος νικητής 1 Οικιακό πλανητάριο Selegiochi - Star Theatre SEL-HS98558
Ο τέταρτος νικητής 1 Οικιακό πλανητάριο Selegiochi - Star Theatre SEL-HS98558
Ο πέμπτος νικητής 1 τηλεσκόπιο Celestron Travel Scope 50
Ο έκτος νικητής 1 τηλεσκόπιο Celestron Travel Scope 50
Ο έβδομος νικητής 1 δωροεπιταγή αξίας 500€ για την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων από την εταιρεία Tripsta
Ο όγδοος νικητής 1 Amazon Kindle 8th Generation
Ο ένατος νικητής 1 Amazon Kindle 8th Generation
Ο δέκατος νικητής 1 Amazon Kindle 8th Generation
Ο ενδέκατος νικητής 1 Amazon Kindle 8th Generation
Ο δωδέκατος νικητής 1 Amazon Kindle 8th Generation
Ο δέκατος τρίτος νικητής 1 Garmin Vivosmart HR
Ο δέκατος τέταρτος νικητής 1 Garmin Vivosmart HR
Ο δέκατος πέμπτος νικητής 1 Garmin Vivosmart HR
Ο δέκατος έκτος νικητής 1 Garmin Vivosmart HR
Ο δέκατος έβδομος νικητής 1 Garmin Vivosmart HR


Ο νικητής του διαγωνισμού “ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ που άφησες μισό” θα κερδίσει μία επιταγή αξίας 3.000€.  Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον νικητή πληροφορίες για την συνέχιση / την εξέλιξη του έργου και να τις ανακοινώσει με τον ίδιο τρόπο όπως και τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού, μόνο εφόσον και αν ο νικητής δώσει τη γραπτή συγκατάθεσή του για την ανακοίνωση αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση δεν επηρεάζεται η παραλαβή του δώρου εφόσον πληροί τις προυποθέσεις.

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές οι οποίες θα έχουν συμπληρωμένα όλα τα πεδία στην ειδική εφαρμογή στη σελίδα του Διαδικτυακού Τόπου, όπως αναφέρεται στα άρθρα 5α και 5β αντίστοιχα ανωτέρω.
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλα δώρα ισόποσης αξίας, κατά την εύλογη κρίση του.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και τα δώρα που θα δοθούν είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα αντικατάστασης ή υποκατάστασης και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα.
Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον Διαγωνισμό.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού 
Την 2/7/2018 και ώρα 15:00, θα λάβει χώρα ενώπιον διμελούς επιτροπής που θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της Εταιρείας ΓΚΑΠ & 1 εκπρόσωπο της Εταιρίας BAKERS -εταιρία δημιουργίας και εκτέλεσης του Διαγωνισμού (στην έδρα της, Μιχαλακοπούλου 91, Αθήνα) μία ηλεκτρονική κλήρωση για τον διαγωνισμό “ΒΑΛΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ και μπες στην κλήρωση”, για την ανάδειξη των συνολικά 17 νικητών και των 17 επιλαχόντων, με χρήση του προγράμματος www.random.org και του σχετικού αρχείου, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα emails των συμμετεχόντων. Η διμελής επιτροπή είναι αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος ανακύψει σε σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των Δώρων θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Στις κληρώσεις συμμετέχουν όσοι έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων του Διαγωνισμού από την Έναρξη του Διαγωνισμού και μέχρι την λήξη του.
Τα ονόματα των νικητών που θα προκύψουν ύστερα από κλήρωση κατά τα παραπάνω, θα αναρτηθούν στον Δικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού www.synexise.gr, στην επίσημη σελίδα των συμπληρωμάτων διατροφής EVIOL www.eviol.gr και στο Facebook (www.facebook.com/eviolfoodsupplements) όπου άπαντες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα πληροφορούνται. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των Δώρων θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών
Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:
(α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5α ανωτέρω
(β) δεν αποτελεί κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και
(γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι την λήξη του όπως ορίζεται ανωτέρω.

Την 3/1/2019 και ώρα 15:00, θα λάβει χώρα ενώπιον διμελούς επιτροπής που θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της Εταιρείας ΓΚΑΠ & 1 εκπρόσωπο της Εταιρίας BAKERS -εταιρία δημιουργίας και εκτέλεσης του Διαγωνισμού (στην έδρα της, Μιχαλακοπούλου 91, Αθήνα) μία ηλεκτρονική κλήρωση για τον διαγωνισμό “ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ που άφησες μισό”, για την ανάδειξη του 1 νικητή και των 3 επιλαχόντων, με χρήση του προγράμματος www.random.org και του σχετικού αρχείου, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα emails των συμμετεχόντων. Η διμελής επιτροπή είναι αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε ανακύψει σε σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των Δώρων θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Στις κληρώσεις συμμετέχουν όσοι έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων του Διαγωνισμού από την Έναρξη του Διαγωνισμού και μέχρι την λήξη του.

Τα ονόματα των νικητών που θα προκύψουν ύστερα από κλήρωση κατά τα παραπάνω, θα αναρτηθούν στον Δικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού www.synexise.gr, στην επίσημη σελίδα των συμπληρωμάτων διατροφής EVIOL www.eviol.gr και στην επίσημη σελίδα των συμπληρωμάτων διατροφής EVIOL στο Facebook (www.facebook.com/eviolfoodsupplements) όπου άπαντες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα πληροφορούνται.
Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των Δώρων θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:
(α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5β ανωτέρω.

(β) δεν αποτελεί κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και
(γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι την λήξη του όπως ορίζεται ανωτέρω.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων
Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού “ΒΑΛΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ και μπες στην κλήρωση”, δηλαδή το ονοματεπώνυμό τους και μόνον, θα ανακοινωθούν στον Δικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού www.synexise.gr, στην επίσημη σελίδα των συμπληρωμάτων διατροφής EVIOL www.eviol.gr και στο Facebook (www.facebook.com/eviolfoodsupplements) έως και την 3/7/2018. Τα στοιχεία του νικητή του Διαγωνισμού “ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ που άφησες μισό”, δηλαδή το ονοματεπώνυμό του και μόνον, θα ανακοινωθούν στον Δικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού www.synexise.gr, στην επίσημη σελίδα των συμπληρωμάτων διατροφής EVIOL www.eviol.gr η οποία θα παραπέμπει και στην επίσημη σελίδα της EVIOL στο Facebook (www.facebook.com/eviolfoodsupplements) έως και την 4/1/2019.

Οι νικητές θα ενημερώνονται από τον Διοργανωτή με σχετικό προσωπικό μήνυμα στο e-mail που θα έχουν δηλώσει κατά τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. Ο Διοργανωτής θα ζητήσει από το νικητή το πλήρες ονοματεπώνυμο του, τη διεύθυνση του και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για την αποστολή του δώρου. Η αποστολή των δώρων στους νικητές του διαγωνισμού “ΒΑΛΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ και μπες στην κλήρωση” θα ξεκινήσει αφού γίνει η συλλογή των στοιχείων όλων των νικητών, από τον διοργανωτή. Η αποστολή του δώρου στον νικητή του διαγωνισμού “ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ που άφησες μισό” θα ξεκινήσει αφού γίνει η συλλογή των στοιχείων του, από τον διοργανωτή. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή των Διαγωνισμών εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της αποστολής σε αυτούς σχετικών γραπτών μηνυμάτων με e-mail, ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στη σελίδα www.synexise.gr , www.eviol.gr και στην επίσημη σελίδα των συμπληρωμάτων διατροφής EVIOL στο Facebook (www.facebook.com/eviolfoodsupplements), δεν επικοινωνήσει για οποιοδήποτε λόγο με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος τότε το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών για τη συγκεκριμένη κλήρωση, ο οποίος ομοίως οφείλει να επικοινωνήσει εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ώρα αποστολής σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος με e-mail, άλλως ομοίως χάνει οριστικά και αυτός κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου. Σε περίπτωση που, αφού έχει ακολουθηθεί η άνω διαδικασία, δεν καταστεί εφικτή η κατά τα προαναφερθέντα επικοινωνία ούτε και με τον επιλαχόντα, τότε ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του το εν λόγω Δώρο. Τα δώρα θα αποστέλλονται μέσω εταιρείας courier στους Νικητές, οι οποίοι θα υπογράφουν στο ειδικό έντυπο ότι τα παρέλαβαν. Κατά την παραλαβή των δώρων, οι Νικητές θα επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή το ισχύον διαβατήριό τους, την συσκευασία του προϊόντος EVIOL Brain Function, της οποίας τον κωδικό παρτίδας (LOT) συμπλήρωσαν στην ειδική φόρμα του www.synexise.gr, καθώς επίσης την απόδειξη αγοράς της εν λόγω συσκευασίας. Σε περίπτωση αδυναμίας οποιουδήποτε Νικητή να παραλάβει το δώρο του κατά τα ως άνω περιγραφόμενα, το δώρο δύναται να παραλάβει νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και τα δώρα που θα δοθούν είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα αντικατάστασης ή υποκατάστασης και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία για το διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.

9. Ευθύνη 
Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών που οφείλονται σε μη λήψη ή μη ανάγνωση από αυτούς, για οποιονδήποτε λόγο, του ως άνω απευθυντέου σε αυτούς μηνύματος ή της σχετικής ανακοίνωσης στο Διαδικτυακό Τόπο. Ο Διοργανωτής και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη του δεν φέρουν ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες και οι νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους.

10. Δημοσιότητα 
Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο Δικτυακό Τόπο www.synexise.gr Οποιαδήποτε τροποποίησή τους θα αναρτάται επίσης στον ίδιο Δικτυακό Τόπο.

11. Ανάκληση Διαγωνισμού – Τροποποίηση Όρων
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους, να αναβάλει, ακυρώσει ή ανακαλέσει το Διαγωνισμό. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής.
Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω του Διαδικτυακού Τόπο «www.synexise.gr» με ημερομηνία ισχύος τους από την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Ο Διοργανωτής μπορεί επίσης να διακόψει το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε σημαντικό λόγο. Ως σημαντικός λόγος νοείται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περίπτωση παρεμπόδισης του διαγωνισμού λόγω υπαιτιότητας τρίτων ή περίπτωση σφαλμάτων στην εκτύπωση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την προώθηση του διαγωνισμού.

12. Οι Συμμετέχοντες
Οι Συμμετέχοντες  που επισκέπτονται το Διαδικτυακό Τόπο και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές του και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στο Διαδικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού χωρίς προειδοποίηση.
Εντούτοις, παρόλο που ο Διοργανωτής έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει και να λαμβάνει μέτρα για την προσήκουσα χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, είναι δυνατό σε οιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται σε αυτόν γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να είναι προσβλητικό ή ακατάλληλο για ανηλίκους. Ο Διοργανωτής δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι συμμετέχοντες δε θα τοποθετήσουν υλικό στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο, το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο από άλλους συμμετέχοντες ή τους γονείς ή τους έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων. Ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στο νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους.

13. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό 
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό του ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων ή των μηνυμάτων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν τον παρόντα Διαγωνισμό καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

14.  Παραβίαση
Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χρήστης των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό.

15.  Διαφημιστικοί σκοποί
Οι συμμετέχοντες δίνουν στο Διοργανωτή το δικαίωμα, σε περίπτωση που συμμετάσχουν και κερδίσουν δώρα, δημοσίευσης του ονόματός τους, για διαφημιστικούς σκοπούς εσωτερικά ή σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς άλλη αμοιβή εκτός από αυτή του δώρου του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή.

16. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία
Οι παρόντες όροι διέπονται, συμπληρώνονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

17. Αποδοχή των όρων 
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και αυτόματη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και των όρων εγγραφής και του Διαδικτυακού Τόπου και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Διοργανωτή.

18. Προστασία Προσωπικών δεδομένων
H εταιρεία «ΓΚΑΠ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, Αγησιλάου 46, είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, στα πλαίσια συμμετοχής σας στο διαγωνισμό «www.synexise.gr». Έχοντας ως στρατηγικό στόχο τη διασφάλιση της μέγιστης προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, θεωρούμε χρέος μας να σας ενημερώσουμε τόσο για τις πρακτικές μας όσο και τις επιλογές καθώς και τα δικαιώματα που έχετε.
Ι. Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε
Για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό,  η εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται το ονομ/νυμό σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχετε οι ίδιοι στις σχετικές φόρμες συμμετοχής στο διαγωνισμό. Επιπλέον, σε περίπτωση ανάδειξης νικητή, θα συλλέγονται η ταχυδρομική διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου, προκειμένου να γίνει παράδοση των δώρων.

ΙΙ. Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να μπορέσετε να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό, να σας ταυτοποιήσουμε και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση ανάδειξης νικητή.

Επιπλέον και εφόσον εσείς το επιθυμείτε ρητώς και έχετε συμπληρώσει το σχετικό πεδίο συγκατάθεσης στη φόρμα συμμετοχής, η Εταιρεία μας δύναται να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας για να σας προωθεί προϊόντα και υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι οποίες ταιριάζουν στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας.

III. Σε ποιους γνωστοποιούμε ή/και διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Η Εταιρεία μας ενδέχεται να μεταβιβάσει, αποκαλύψει, παραχωρήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας σε εταιρείες που θα λειτουργήσουν στο όνομα και για λογαριασμό της, προκειμένου να  διευκολύνει την επίτευξη των σκοπών της, όπως στην εταιρεία με την επωνυμία «BAKERS», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μιχαλακοπούλου 91 και έχει αναλάβει τη διαχείριση του παρόντος διαγωνισμού. Επίσης τα αποτελέσματα με τα ονομ/νυμα των νικητών θα αναρτηθούν στον Δικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού www.synexise.gr , στην επίσημη σελίδα των συμπληρωμάτων διατροφής EVIOL www.eviol.gr και στο Facebook (www.facebook.com/eviolfoodsupplements)

VI. Πως διασφαλίζουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;
Η εταιρεία μας προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή χρήση και την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, καθώς και να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών, εφαρμόζει διάφορες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
VII. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο στα πλαίσια ολοκλήρωσης του διαγωνισμού και πάντως όχι για περισσότερο από ένα (1) έτος. Στη συνέχεια καταστρέφονται από τα αρχεία και το σύστημά μας, σε συμμόρφωση με την πολιτική της επιχείρησής μας, και υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών, που σας έχουμε περιγράψει ανωτέρω ή για την κάλυψη των επιχειρησιακών, φορολογικών ή λογιστικών απαιτήσεών μας ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου ή πάσης άλλης αρχής.
VΙII. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε πρόσβαση, ενημέρωση, αλλά και αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, που εμείς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Εάν επιθυμείτε αντίγραφο μέρους ή όλων των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία της εταιρείας μας που παραθέτουμε στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας « ΙΧ. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;»
Σε κάθε περίπτωση επιθυμία μας είναι να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων. Γι’ αυτό σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή μη διστάσετε να μας ζητήσετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωσή τους.
Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον (α) αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, (β) υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα και πέρα από τους σκοπούς, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικώς στην παρούσα, (γ) επιβάλλεται από το νόμο.
Ακόμη έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας, χωρίς κάποια συνέπεια για εσάς εκτός από την ακύρωση της συμμετοχής σας στον διαγωνισμό.
Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον κρίνετε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
ΙΧ. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία μας για τη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων επικοινωνήστε μαζί μας είτε ταχυδρομικώς στα στοιχεία επικοινωνίας που παραθέτουμε ακολούθως είτε μέσω email στη διεύθυνση info@eviol.gr και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.